விட்டுவை…

Saturday, May 23, 2009

புதிதாய்
இன்னொரு மரத்தை
நட்டு வைக்க வேண்டாம்
இருக்கும் மரத்தையாவது
விட்டு வைப்போம்
போதும்….
இன்னொரு தலைமுறையின்
தாகம் தீர்க்க.

0 comments:

Followers

save fishman

  © Blogger template Writer's Blog by Ourblogtemplates.com 2008

Back to TOP